O nama

Početna » O nama


HISTORIJAT PREDUZEĆA

Obzirom da je osnivač firme strano pravno lice, preduzeće je zahvaljujući toj činjenici svoju strategiju nastupa na tržištu baziralo na pružanju visokokvalitetnih usluga i ponudi visokokvalitetnih roba iz domena svog poslovanja. Iz navedenog razloga preduzeće za svoje uslužne i trgovačke djelatnosti daje garanciju od 12-24 mjeseca uz mogućnost stalnog održavanja i servisiranja. Početkom 1998. god. poslije izvršene analize i sagledavanja aktuelnog i “objektivnog” stanja na tržištu, u kontaktima sa nadležnim organima opštine Gračanica i susjednih opština dobili smo informaciju o projekcijama razvoja i izgradnje novog i saniranja postojećeg stambenog fonda, iz kojih je vidljivo da će potražnja za uslugama iz djelatnosti građevinarstva biti u stalnom porastu u narednih pet godina.

Krajem 1998. god. firma vrši pripreme i reorganizaciju za proširenje djelatnosti na izvođenje elektromontažnih radova, i sklapa ugovore o poslovnoj saradnji sa firmama iz Tuzlanskog kantona. U toku 1999. god. preduzeće izvodi gore navedene radove samostalno ili kao podizvođac (kooperant), za investitore ili firme ugovarače poslova, i zapošljava stručne kadrove i radnu snagu za obavljanje poslova iz oblasti elektrotehnike. DOO “Klaus Lehmann GmbH ” u 2000-tu ulazi spremno i stručno osposobljeno za pravovremeno i kvalitetno obavljanje svih vrsta radova iz našeg domena poslovanja.

NAČIN IZVOĐENJA RADOVA

DOO ” Klaus Lehmann GmbH ” Gračanica , je specijalizovano preduzeće za izvođenje radova i pružanje visokokvalitetnih usluga i roba iz oblasti elektronike i elektrotehnike. U nastupajućem periodu cilj firme je da postigne visok nivo kvaliteta u pružanju usluga iz oblasti elektrotehnike, te na planirani način ostvari realne pretpostavke da preduzeće i cijenom, kao elementom marketinga, bude konkurentno, i uz stručne i obučene kadrove realizuje usluge po sistemu ” ključ u ruke “. Filozofija firme ogleda se u pružanju visokokvalitetnih proizvodno-montažnih i servisnih usluga, kao i prodaji kvalitetnih roba, sa ISO standardima, u čemu veliki doprinos ima suvlasnik i osnivač firme iz Njemačke, odakle se nabavlja repromaterijal i vrši edukacija kadrova. Firma je dosad , a sposobna je da i ubuduće izvodi radove bez avansa ili finansijske pomoći, ali samo uz efikasnu i sigurnu garanciju o naplati potraživanja nakon završenih etapnih ili kompletnih radova, iako su naša iskustva u dosadašnjem poslovanju po tom pitanju jako, jako loša. Preduzeće je dosada sve izvedene radove završavalo u predviđenom roku i bez ikakvih sankcija što je sigurna pretpostavka da će se to raditi i u ubuduće, ali samo uz realno predviđene rokove i cijene za nabavu i ugradnju materijala.

GARANCIJA ZA IZVOĐENJE RADOVA

Dugoročni planirani razvoj firme zasniva se na poslovnosti, preciznosti, kooperativnosti, i kao što smo već više puta naglasili, kvalitetu pružanja usluga. Kao garanciju izvođenja radova po važećim normama i standardima, kao i obezbjeđenje poštivanje roka za izvođenje radova, odnosno suprotnosti ili nezakonitosti koje bi se pojavile, a koje bi bile prouzrokovane sa naše strane i zašto bismo mi snosili odgovornost ako se tako dokaže, preduzeće je spremno da obešteti ili obezbijedi investitora ili drugu stranu i moralno i materijalno, a što jamči svojom pokretnom i nepokretnom imovinom, novčano ili garancijom banke, ili bilo kojim drugim vidom garancije.

ZAKLJUČAK

DOO ” KLAUS LEHMANN GmbH ” je specijalizovano preduzeće za pružanje visokokvalitetnih proizvodnih, montažnih, servisni i prodajnih usluga iz oblasti elektrotehnike, elektronike, iz domena jake i slabe struje, fotonaponskih postrojenja, trafostanica. Pored navedenog, u prošloj godini firma je proširila djelatnost na izvođenje radova iz oblasti elektrotehnike po sistemu ” ključ u ruke ” , dijelom vlastitim potencijalom, a dijelom u suradnji i kooperaciji sa firmama iz inozemstva , kao i sa firmama iz Bosne i Hercegovine. Vlasnik i Direktori firme imaju dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti, a zaposleni kadrovi su sa stručnim znanjem i kvalifikacijama koji garantuju kvalitet.

U dosadašnjem poslovanju firma je za kratko vrijeme svog postojanja uspjela postići stabilnu i čvrstu poziciju na tržištu i držimo taj tempo već više od 25 godina. Ovaj uspjeh je postignut zahvaljujući poslovnoj filozofiji firme koja se ogleda u pružanju kvalitetnih i pravovremenih proizvodnih i servisnih usluga kao i prodaji roba visokog kvaliteta. Cilj i strateški plan firme je uvođenje kompletnog inžinjeringa , pružanja usluga iz oblasti projektovanja, montaže, održavanja i prodaje roba po sistemu ” ključ u ruke ” .

Osnovna specifičnost je da se u firmi pojavljuju dvije funkcije, proizvodna i uslužna. Djelatnost firme je oblast elektrotehnike, koja zahtijeva stručnost i kvalitet u radu sa jedne strane, a sa druge strane u mogućnost servisiranja i održavanja pogona, gdje se takođe zahtijeva stručni kadar i kvalitet u radu. Vlasnik i direktor firme, zajedno sa zaposlenima su u dosadašnjem radu pokazali uspjeh koji se gradio postepeno, ali sigurno. Strategiju koja se gradi u firmi ” ključ u ruke ” ima malo firmi na ovim prostorima, a koje sadrže takav stepen fleksibilnosti u radu koji omogućava tržišno prestrojavanje po potrebi. Druga specifičnost je primjena visoke tehnologije, posebno u prvom a i u drugom profitnom centru, a što je važno u ovom trenutku razvoja BiH, koja je tokom ratnog perioda tehnološki znatno zaostala. Po pitanju ovog dijela značajno je spomenuti spremnost njemačkog osnivača i partnera da pruži svoje usluge i savjete prilikom uvoza visoke tehnologije. Preduzeće je u proteklom periodu pružalo kvalitetne i brze usluge po važećim normama, cijenama i standardima. Nadamo se da ćemo i sa Vama ostvariti uspješnu saradnju na obostrano zadovoljstvo.

[column size=”1-3″ last